هماتولوژی آزمایشگاهی
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
37,200,000 ریال 24,180,000 ریال

..

کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی
Pas بیوشیمی بالینی
68,000 ریال

..

Textbook Of Diagnostic Microbiology
16,080,000 ریال 10,452,000 ریال

..

تست های تشخیصی وآزمایشگاهی برونر و سودارث
دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology International Edition
ضروریات خون شناسی
225,000 ریال

..

Wallach's Interpretation of Diagnostic Tests
7,440,000 ریال 4,836,000 ریال

..

Basic Skills in Interpreting Laboratory Data
9,600,000 ریال 7,680,000 ریال

..

Fields Virology
56,400,000 ریال 33,840,000 ریال

..

Antibiotics in Laboratory Medicine
29,640,000 ریال 20,748,000 ریال

..

Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology
16,080,000 ریال 12,864,000 ریال

..

Short Textbook of Medical Laboratory for Technicians
2,520,000 ریال 1,638,000 ریال

..

Showing 1 to 18 of 151 (9 Pages)
Laboratory, Medicine