هماتولوژی آزمایشگاهی
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
48,050,000 ریال 31,232,500 ریال

..

کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی
دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی
Textbook Of Diagnostic Microbiology
20,770,000 ریال 13,500,500 ریال

..

تست های تشخیصی وآزمایشگاهی برونر و سودارث
Pas بیوشیمی بالینی
68,000 ریال

..

Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology International Edition
ضروریات خون شناسی
225,000 ریال

..

Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology
20,770,000 ریال 16,616,000 ریال

..

Basic Skills in Interpreting Laboratory Data
12,400,000 ریال 9,920,000 ریال

..

Fields Virology
72,850,000 ریال 43,710,000 ریال

..

Antibiotics in Laboratory Medicine
38,285,000 ریال 26,799,500 ریال

..

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
30,225,000 ریال 24,180,000 ریال

..

Showing 1 to 18 of 152 (9 Pages)
Laboratory, Medicine